Conference Schedule

DCCN opening day and plenary session

Time
1h
15m
15m
1h
1h
30m
Coffee break
1h
1h

Conference session

TimeTrack ATrack BTrack C
2h
30m
Break
2h
30m
Break
2h

Conference session

TimeTrack ATrack BTrack C
2h
30m
Break
1h 45m
15m
30m
Break
1h 45m

DCCN closing day

TimeConference closing (Room 219)
2h
Round Table with the participation of young scientists: Future networks 2030, artificial intelligence and big data
15m
DCCN closing

Plenary Session

Track A

Computer and Communication Networks: Architecture, Protocols and Technologies

Session A.1.2

,-

Chairs:
 • Prof. A. Koucheryavy,
 • Dr. A.Muthanna
13:30MSK
15m
Andrey Koucheryavy, Maria Makolkina, Alexander Paramonov, Anastasia Vybornova, Ammar Muthanna, Sergey Vladimirov, Anastasia Marochkina
13:45MSK
15m
Yousif Hammadi, Omar Mahmood, Mohammed muthanna
14:00MSK
15m
Dmitry Kukunin, Aleksandr Berezkin, Ruslan Kirichek
14:15MSK
15m
Aleksandr Berezkin, Dmitry Kukunin, Alexey Slepnev, Ruslan Kirichek
14:30MSK
15m
Nikita Polyakov, Anna Platonova
14:45MSK
15m
Emil Khayrov, Vladislav Prosvirov, Anna Platonova
15:00MSK
15m
Vladislav Prosvirov, Emil Khayrov

Back to top

Session A.2.1

,-

Chairs:
 • Prof. V. Bogatyrev,
 • Dr. I. Kochetkova
11:00MSK
15m
Anastasia Ageeva, Elena Makeeva, Irina Kochetkova, Andrey Gorshenin
11:15MSK
15m
Oleg Brekhov, Alex Klimenko
11:30MSK
15m
Vladimir Bogatyrev, Stanislav Bogatyrev, Anatoly Bogatyrev
11:45MSK
15m
Vladimir Bogatyrev, Stanislav Bogatyrev, Anatoly Bogatyrev
12:00MSK
15m
Vladimir Bogatyrev, Stanislav Bogatyrev, Anatoly Bogatyrev
12:15MSK
15m
Vladimir Bogatyrev, Anatoly Bogatyrev, Stanislav Bogatyrev
12:30MSK
15m
Dmitrii Aminev, Dmitry Kozyrev, Evgenia Bogdanova
12:45MSK
15m
Alexander Grebeshkov

Back to top

Track B

Modeling of Distributed Systems and Networks

Session B.1.1

,-

Chairs:
 • Prof. A. Dudin,
 • Prof. O. Semenova
11:00MSK
15m
Dharmaraja Selvamuthu, Vidyottama Jain, Raina Raj
11:15MSK
15m
Vidyottama Jain, Vladimir Vishnevsky, Dharmaraja Selvamuthu, Raina Raj
11:30MSK
15m
Valentina Klimenok, Alexander Dudin
11:45MSK
15m
Alexander Dudin, Sergei Dudin, Olga Dudina
12:00MSK
15m
Ekaterina Bulinskaya
12:15MSK
15m
Anastasiya Keba, Людмила Нежельская
12:30MSK
15m
Anastasia Gorbunova, Vladimir Vishnevsky

Back to top

Session B.2.1

,-

Chairs:
 • Prof. A. Nazarov,
 • Prof. S. Moiseeva
11:00MSK
15m
Anatoly Nazarov, Tuan Phung-Duc, Svetlana Paul, Olga Lizyura
11:15MSK
15m
Anatoly Nazarov, Svetlana Paul, Tuan Phung-Duc, Mariya Morozova
11:30MSK
15m
Danil Plaksin, Ekaterina Fedorova, Olga Lizyura, Dmitriy Shashev, Svetlana Moiseeva
11:45MSK
15m
Svetlana Paul, Ksenia Shulgina, Olga Lizyura, Dmitriy Shashev
12:00MSK
15m
Anatoly Nazarov, Tuan Phung-Duc, Svetlana Paul, Olga Lizyura
12:15MSK
15m
Svetlana Paul, Ksenia Shulgina, Olga Lizyura, Dmitriy Shashev
12:30MSK
15m
Svetlana Moiseeva, Ekaterina Pakulova, Artem Ryndin, Irina Turenova
12:45MSK
15m
Татьяна Бушкова, Svetlana Moiseeva

Back to top

Session B.2.3

,-

Chairs:
 • Prof. N. Markovich,
 • Prof. A.Mandel
16:00MSK
15m
Natalia Markovich, Maksim Ryzhov
16:15MSK
15m
Natalia Markovich, Maksim Ryzhov
16:30MSK
15m
Alexander Mandel, Viktor Laptin
16:45MSK
15m
Alexander Mandel, Viktor Laptin
17:00MSK
15m
Hilquias Cravid, Ivan Zaryadov, Tatiana Milovanova
17:15MSK
15m
Sergey Vorobeychikov, Andrey Pupkov
17:30MSK
15m
Rostislav Razumchik, Lusine Meykhanadzhyan

Back to top

Track C

Distributed Systems Applications

Session C.1.2

,-

Chairs:
 • Prof. D. Namiot,
 • Prof. D. Kulyabov
13:30MSK
15m
Maxim Fomin
13:45MSK
15m
Dmitry Namiot
14:00MSK
15m
Dmitry Namiot
14:15MSK
15m
Bienvenue N'dah Mouale Moutouama, Dmitry Kozyrev
14:30MSK
15m
Van Trong Nguyen, Pashchenko Fedor Fedorovich, Bui Truong An, Duc Tiep Le
14:45MSK
15m
Bui Truong An, Van Trong Nguyen, Pashchenko Fedor Fedorovich, Tran Duc Hieu, Pham Thi Nguyen
15:00MSK
15m
Olga Kochueva
15:15MSK
15m
Yurii Orlov, Voronina Maria

Back to top